Keresés
Close this search box.

A továbbképzés megnevezése: Ökosodj! Fenntarthatóságra nevelés a köznevelési intézményekben (Óvoda- vagy iskolapedagógusok részére)

Elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki!

Nyilvántartási szám: 12/71/2019
Időtartam: 30 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok. Intézményvezetők, Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok, vagy tantestületek. Kihelyezett képzések szervezésére is van lehetőség.
Résztvevők: 8-24 fő/csoport
Költsége: 55 000 Ft/fő (egy óvodai vagy iskolai pedagógusközösség részére külön árajánlatot készítünk)

Részletek

A továbbképzés célja:
– A résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek megalapozzák vagy megerősítik a környezetről, természetről, társadalomról való gondolkodásukat, s ezáltal minél hitelesebben képviseljék a környezetvédelem ügyét.
– A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés területén nélkülözhetetlen ökológiai alapismeretek és pedagógiai módszerek (pl. vita, projektmódszer, kooperatív oktatási módszerek, játék) megismerése, illetve gyakorlása.
– A helyi/intézményi szintű környezeti nevelési programok megtervezéséhez, megvalósításához szükséges készségek, technikák megerősítése, fejlesztése, miáltal a résztvevők saját környezetükben koordinálni tudják majd a nevelési programjukban megjelenített, és tantárgyi, tantárgyközi, valamint óvodán, iskolán kívüli környezeti nevelési programokat.
– A résztvevők saját intézményei részére fejlesztési terv/javaslat elkészítése – „zöld” szemmel.
-Hálózatépítés, szakmai kapcsolatok bővítése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 2005 és 2014 közötti időszak a „Fenntarthatóságra nevelés” évtizede volt. Az évtized során a magyarországi környezeti nevelésben szerzett tapasztalatokra és a lezajló változásokra reagálva alakítottuk ki továbbképzési programunkat. A környezeti neveléssel, fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó pedagógus továbbképzés továbbra is időszerű, hiszen a köznevelési intézményekre ezen a téren vonatkozó jogszabályok, s vele együtt a pedagógusokat, intézmények működését érintő elvárások is változtak. A tanfolyam ezekre a változásokra reflektálva nyújt segítséget a gyakorlati megvalósításban.

A képzés során a résztvevők az ökológia, és globális problémák kérdésköréből olyan alapozó ismereteket kapnak, melyek környezeti-nevelési munkájukhoz komoly segítséget nyújthatnak.
A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés, globális nevelés témakör segít elrendezni már meglévő ismereteiket, esetleg új kontextusba helyezni korábbi tapasztalataikat. A képzés során helyükre kerülnek azok a fogalmak, hatások, melyek a mai állapot kialakulásához vezettek. Mindenütt érintjük a személyes, illetve globális dimenziókat, melyek a környezeti nevelésről alkotott szemlélet formálását célozzák.
A módszertani paletta színesítése az óvodai nevelés és az iskolai oktatás gyakorlat-centrikus irányba való elmozdulását célozza.
A továbbképzés során a helyi környezet megismerésére irányuló feladatokat kapnak a résztvevők, és a saját élményű oktatás részeseivé válnak.
A tanfolyam muníciót ad ahhoz, hogy mozgatói lehessenek helyi környezeti nevelési programoknak, részt tudjanak venni kisközösségek létrehozásában, fenntartásában, melyek alapvetően szolgálják a fenntartható fejlődés ügyét.

A fő témakörök: Ökológiai alapozás, Globális problémák, A Fenntartható Fejlődési Célok, A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés, globális nevelés, Köznevelési intézmények „zöld” működtetése, A fenntarthatóság jogi és szervezeti háttere a köznevelési intézményekben, A pedagógusok fenntarthatóságra nevelési kompetenciája, A fenntarthatóságra nevelés pedagógiája.

Módszertan: az előadások, magyarázat és irányított beszélgetések mellett hangsúlyosak az egyéni és a kiscsoportos feladatok. Szerepet kap a projektmódszer gyakorlása. Az egymástól való tanulás lényeges eleme a képzésnek.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
– Részvétel az összóraszám min. 90%-án.
– A tanfolyam ideje alatt a terepi programon való részvétel.
Záródolgozat, önállóan kidolgozott anyag elkészítése és határidőre történő benyújtása az alábbiak közül választható témában, a hallgató intézménytípusának megfelelően:

a) A terepi tanulás (beleértve bármilyen intézményen (óvodán, iskolán) kívüli – erdei óvoda, erdei iskola, terepgyakorlat – illetve óvodai csoportszobán vagy iskolai osztálytermen kívüli tanulási helyzet) módszertana és jelentősége a pedagógiai munkában.
Értékelési szempontok:
A terepi módszertani lehetőségek minél szélesebb körű ismertetése, feldolgozott témán belül komplexitásra (humán-reál, elmélet-gyakorlat egyensúlya) törekvés, zöld kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire való utalás. A fenntartható fejlődés érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások az ember-természet kapcsolatában, megjelenésük a pedagógiai munkában.

b) A városi/települési környezeti nevelés lehetőségei az óvodák/iskolák gyakorlatában. A helyi épített és természeti környezet lehetőségeire alapozott konkrét terepi program megtervezése adott korosztály részére.
Értékelési szempontok:
A helyi környezeti nevelési lehetőségek felkutatása (múzeumok, állatkert, botanikus kert, közeli kiserdő, park, érdekes városrész, helyi gazdaság…). A tervezett foglalkozás/program módszerekben változatos, innovatív, a természet- és társadalomtudomány egyensúlya érvényesül benne, globális kontextusba ágyazott.

c) „Intézményünk zöldítése” – saját oktatási intézmény (óvoda, iskola) fenntartható módon való működtetése terén végzett felmérés, az eredmények elemzése, és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megtétele.
Értékelési szempontok:
Az adott intézmény jelen helyzetének felmérése a működtetés minél szélesebb körében (pl.: óvodai, iskolai alapdokumentumoknak a környezeti/fenntarthatóságra nevelés szempontjából történő áttekintése, a pedagógiai munka, az intézmény környezettudatos működtetése, kapcsolat helyi szervezetekkel, demokratikus működtetésre való törekvés…). A fenntartható működtetés tudatos, közös fejlesztés révén valósul meg reális vállalások révén. Helyi közösség bevonása, egész óvodás/iskolás megközelítés.

A dolgozat terjedelme legalább 15 000 karakter (szóközzel) legyen, és minimum 5 hivatkozott szakirodalmat tartalmazzon.
Beadási határidő: a tanfolyam zárását követő 3 héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
– Ismerje az óvodai, illetve iskolai élet fenntarthatóságának tényezőit, s tudjon idevágó jobbítási javaslatokat tenni, tervezni.
– Legyen képes a szűkebb és tágabb környezet öröm- és bánatpontjainak felismerésére.
– Ismerje az intézménye környezeti nevelési / fenntarthatóságra nevelési tevékenységét érintő jogi helyzetet, az abból fakadó lehetőségeket.
– Tudja a projekt tervezés alapjait, s legyen képes ennek megfelelően óvodai/iskolai projekteket tervezni.
– Ismerje a projekten túl más komplex tanulásszervezési módszerek (témanap, témahét, erdei iskola, kutatás-alapú tanulás) környezeti nevelési lehetőségeit, s legyen képes ezek gyakorlati alkalmazására.
– Legyen képes saját intézménye fejlesztési tervéhez konkrét javaslatokat tenni a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat, önállóan kidolgozott anyag elkészítése és határidőre történő benyújtása az alábbiak közül választható témában, a hallgató intézménytípusának megfelelően:

a) A terepi tanulás (beleértve bármilyen intézményen (óvodán, iskolán) kívüli – erdei óvoda, erdei iskola, terepgyakorlat – illetve óvodai csoportszobán vagy iskolai osztálytermen kívüli tanulási helyzet) módszertana és jelentősége a pedagógiai munkában.
Értékelési szempontok:
A terepi módszertani lehetőségek minél szélesebb körű ismertetése, feldolgozott témán belül komplexitásra (humán-reál, elmélet-gyakorlat egyensúlya) törekvés, zöld kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire való utalás. A fenntartható fejlődés érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások az ember-természet kapcsolatában, megjelenésük a pedagógiai munkában.

b) A városi/települési környezeti nevelés lehetőségei az óvodák/iskolák gyakorlatában. A helyi épített és természeti környezet lehetőségeire alapozott konkrét terepi program megtervezése adott korosztály részére.
Értékelési szempontok:
A helyi környezeti nevelési lehetőségek felkutatása (múzeumok, állatkert, botanikus kert, közeli kiserdő, park, érdekes városrész, helyi gazdaság…). A tervezett foglalkozás/program módszerekben változatos, innovatív, a természet- és társadalomtudomány egyensúlya érvényesül benne, globális kontextusba ágyazott.

c) „Intézményünk zöldítése” – saját oktatási intézmény (óvoda, iskola) fenntartható módon való működtetése terén végzett felmérés, az eredmények elemzése, és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megtétele.
Értékelési szempontok:
Az adott intézmény jelen helyzetének felmérése a működtetés minél szélesebb körében (pl.: óvodai, iskolai alapdokumentumoknak a környezeti/fenntarthatóságra nevelés szempontjából történő áttekintése, a pedagógiai munka, az intézmény környezettudatos működtetése, kapcsolat helyi szervezetekkel, demokratikus működtetésre való törekvés…). A fenntartható működtetés tudatos, közös fejlesztés révén valósul meg reális vállalások révén. Helyi közösség bevonása, egész óvodás/iskolás megközelítés.

A dolgozat terjedelme legalább 15 000 karakter (szóközzel) legyen, és minimum 5 hivatkozott szakirodalmat tartalmazzon.
Beadási határidő: a tanfolyam zárását követő 3 héten belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos; okleveles óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, szocilálpedagógus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A képzést vagy óvodapedagógusok vagy tanítók, tanárok részére hirdetjük meg, egy képzésen ugyanannak a célcsoportnak megfelelő szakképzettség az elvárt

Visited 178 times, 1 visit(s) today